சிங்கப்பூரின் உற்பத்தி பிப்ரவரி மாதத்தில் 16.4 சதவீதம் உயர்வு

சிங்கப்பூரின் உற்பத்தி பிப்ரவரி மாதத்தில் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 16.4 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்ந்து நான்காவது மாத வளர்ச்சியாகும், மின்னணு மற்றும் உயிரியல் மருத்துவ துறைகளில் வளர்ச்சி அதிகரித்துள்ளது.

உயிரியல் மருத்துவ உற்பத்தியைத் தவிர்த்து, மற்ற துறைகளில் 13.6 சதவீத வளர்ச்சி பதிவாகியுள்ளது.

முக்கிய மின்னணு துறையில் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 30.3 சதவீத உற்பத்தியுடன் வளர்ச்சி பதிவாகியுள்ளது.

பிப்ரவரியில் உயிரியல் மருத்துவ துறை உற்பத்தி 23.9 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது, முந்தைய மாதம் 9.3 சதவீத சரிவு பதிவானது.

Related Articles

Back to top button